Deklaracja dostępności Geoportal Miasta Ostrołęki

Urząd Miasta Ostrołęki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Geoportal Miasta Ostrołęki.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez Urząd Miasta Ostrołęki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta Ostrołęki przy placu generała Józefa Bema 1

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

1 od strony placu generała Józefa Bema 1 - wejście główne

2 od strony ul. Bartosza Głowackiego - wejście przystosowane do wjazdu na wózku inwalidzkim oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym.

Do wejścia głównego (1) prowadzi 1 stopień (13,5 cm), nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się cztery schody z poręczą po prawej stronie.

Wejście (2) z możliwością wjazdu na wózku inwalidzkim znajduje się od strony ul. Bartosza Głowackiego, brama wjazdowa na dziedziniec Urzędu Miasta. Wejście jest oznaczone i zaopatrzone w dzwonek do drzwi w celu zawiadomienia osoby z Wydziału Obsługi Urzędu i Mieszkańców o potrzebie wjazdu do budynku urzędu. Do wejścia prowadzi jezdnia asfaltowa oraz pozbawiony krawężnika chodnik z kostki brukowej. Wejście nie ma stopnia.

Nad wejściem głównym oraz wejściem dla osób niepełnosprawnych nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do korytarzy Urzędu Miasta jest zabezpieczone drzwiami z blokadą, obsługiwanymi przez pracowników Punktu Obsługi Interesanta, który znajduje się na wprost wejścia głównego do Urzędu Miasta.

W budynku nie ma windy.

Na parterze budynku znajduje się schodołaz, umożliwiający osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na dostanie się na dwie wyższe kondygnacje w asyście przeszkolonych osób z Wydziału Obsługi Urzędu i Mieszkańców. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim zgłasza potrzebę skorzystania ze schodołazu w pokoju nr 3, który znajduje się po prawej stronie od wejścia (2) do budynku przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim jest możliwość umówienia się na spotkanie z urzędnikiem na sali konferencyjnej nr 9, znajdującej się na parterze budynku, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na dziedzińcu Urzędu Miasta (brama wjazdowa od strony ul. Bartosza Głowackiego) jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

W budynku można skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

2. Budynek: Urząd Miasta Ostrołęki przy ul. gen. T. Kościuszki 45

Przed drzwiami wejściowymi jest 6 stopni oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście jest zabezpieczone drzwiami z blokadą, obsługiwanymi przez pracowników Punktu Obsługi Interesanta.

Na parterze budynku znajduje się schodołaz, umożliwiający osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na dostanie się na dwie wyższe kondygnacje w asyście przeszkolonych osób z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim zgłasza potrzebę skorzystania ze schodołazu w pokoju nr 2 - Punkcie Obsługi Interesanta, który znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku.

Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim jest możliwość umówienia się na spotkanie z urzędnikiem załatwiającym sprawę, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

3. Budynek przy ul. Berka Joselewicza 2 - Urząd Stanu Cywilnego i Straż Miejska Ostrołęki.

1) Do budynku w którym znajduje się Urząd Stanu Cywilnego 1 wejście od strony ul. Berka Joselewicza 2

Przed drzwiami wejściowymi jest jeden stopień oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Punkt Informacji jest zlokalizowany przy wejściu do budynku po lewej stronie.

Wewnątrz budynku, za Punktem Informacji znajdują się trzy schody prowadzące do Sali obsługi Urzędu Stanu Cywilnego.

Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz przed Punktem Informacyjnym.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone są na ogólnodostępnym parkingu miejskim w odległości około 50 m od wejścia do budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta w budynku lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

2) Do budynku w którym znajduje się Straż Miejska Ostrołęki prowadzi 1 wejście od strony ul. Berka Joselewicza 2

Przed drzwiami wejściowymi jest 6 stopni. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Punkt Obsługi jest zlokalizowany po wejściu do budynku po lewej stronie.

Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz przed Punktem Informacyjnym.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim jest możliwość umówienia się na spotkanie z urzędnikiem załatwiającym sprawę, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznych z urzędnikiem.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego nie ma wyznaczonych miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone są na ogólnodostępnym parkingu miejskim graniczącym z posesją budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

4. Budynek przy ul. Króla Jana Kazimierza 1 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Do budynku1 wejście od strony ul. Króla Jana Kazimierza 1.

Przed drzwiami wejściowymi jest 2 stopnie, po wejściu do budynku są schody z 19 stopniami.

Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Punkt Obsługi jest zlokalizowany po wejściu do budynku po lewej stronie.

Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim jest możliwość umówienia się na spotkanie z urzędnikiem załatwiającym sprawę, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

Przed budynkiem znajduje się parking na którym można zaparkować pojazd.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

5. Budynek przy placu gen. J. Bema 7a - Wydział Działalności Gospodarczej

Wejście od strony od strony placu gen. J. Bema 7a.

Przed drzwiami wejściowymi jest cztery stopnie oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Obsługa interesantów jest zlokalizowana po wejściu do budynku po lewej stronie.

Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy (Wydział zlokalizowany jest na parterze budynku).

W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

6. Budynek przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 - Wydział Geodezji i Kartografii.

Wejście od strony od strony ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15.

Przed drzwiami wejściowymi jest dwadzieścia stopni oraz jest zamontowana platforma dźwigowa dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Obsługa interesantów prowadzona jest w każdym pokoju biurowym zajmowanym przez Wydział zlokalizowany po wejściu do budynku po prawej stronie.

Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (wejście do budynku przy garażach).

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Punktu Obsługi Interesanta lub wcześniejszym kontakcie telefonicznym z urzędnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe

·         Ctrl+ powiększenie rozmiaru czcionki,

·         Ctrl- zmniejszenie rozmiaru czcionki,

·         Ctrl0 przywrócenie standardowego rozmiaru czcionki.